AKSHAYA ALUMNI TROPHY 2020 ON 08-02-2020 & 09-02-2020